All Team

Emily Plamenova is a fully licensed UAV remote control pilot, as well as the main person in the company who prepares the flight estimates and prepares documents regarding all the necessary permits from the authorities/services in the respective country when performing flights over strategic and risky objects. She acts as second Co remote control pilot, controls all radio and other communication during work between the engaged and responsible parties, performs assessment and analysis of each new risk during work, as well as applies, if necessary, all available non-admission protocols of any development of any critical situation during work process.

Petar Petrov is a fully licensed remote control UAV pilot. He started his professional career as a professional sky-diving Cameraman in the USA and RUSSIA and a glider pilot since he was 16 years old. From 1993, Petrov began a parallel career as a photojournalist, working for the Reuters agency in the region of North-Eastern Bulgaria until 1999. From 1998 to 2010, he worked for the Associated Press (AP) agency, from 2005 to 2010 is the chief photographer and coordinator of the agency, based in Bulgaria. Between 2003 and 2005, Petrov worked for AFP (Agence France Prese) in northeastern Bulgaria. In 2010, Petar Petrov became the CEO of the new high-tech photo agency Impact Press Group and held the position of photo editor in-chief, developing photo and video journalism in Bulgaria. With his extreme vision and experience gained from his work in some conflict locations at the world, mostly in the Middle East, over the years he worked for the world’s news agencies. In 2014, Petrov founded one of the largest and professional companies operating with unmanned aerial vehicles UAV (drones) in Europe – Sky Pictures Bulgaria. As a former skydiving cameraman and glider pilot, Petar Petrov has a unique style of piloting drones (UAVs) and incredible skills to control them in almost any complex conditions, creating incredibly smooth video clips. Sky Pictures Bulgaria works in general in the field of shipping industry, heavy industry, drone inspections, cinema industry, military, timelapses, ship repair videos, video and cinema productions, advertising industry, real estate videos and others.

Петър Петров е напълно лицензиран дистанционно управляващ пилот на UAV, Започва професионалната си кариера като професионален скай-дайвинг оператор в САЩ и РУСИЯ и пилот на глайдер още от 16 годишна възраст. От 1993 г. Петров започва паралелна кариера като фоторепортер, който работи за агенция REUTERS в региона на Североизточна България до 1999 г. От 1998 г. До 2010 г. Работи за агенция Associated Press (АП), като от 2005 г. до 2010 г. е главен фотограф и координатор на агенцията, базиран в България. Между 2003 – 2005 г. Петров работи за AFP (Agence France Prese) в североизточна България. През 2010 г. Петър Петров става CEO на новата високо-технологична фото-агенция Impact Press Group и заема позицията на главен фото-редактор, развивайки фото и видео-журналистиката в България с екстремната си визия и опит натрупан от работата му в горещи точки на света предимно в близкият и далечен изток през годините работил за световните информационни агенции. През 2014 г. Петров основава една от най-големите и професионални компании за безпилотни летателни апарати (дронове) в Европа – Sky Pictures Bulgaria. Като бивш парашутист – скай дайвинг оператор и пилот на глайдер Петър Петров има уникален стил на пилотиране на (БЛА) дронове и невероятни умения да ги управлява при почти всякакви сложни условия , като създава невероятно плавни видео-клипове. Sky Pictures Bulgaria работи като цяло в областта на корабната индустрия, тежката индустрия, инспекциите с дронове, кино индустрията, военно-промишленият комплекс, таймлапсове, видеоклипове за ремонт на кораби, видео и кино продукции, рекламната индустрия, видеоклипове за недвижими имоти и други.

Емили Пламенова е напълно лицензиран дистанционно управляващ пилот на UAV, както и основното лице във компанията, което изработва полетните разчети и оформя документи относно всички необходими разрешения от службите в съответната държава при извършване на полети над стратегически и рискови обекти. Тя изпълнява длъжността втори подпомагаш дистанционно управляващ пилот , контролира цялата радио и друга комуникация по време на работа между ангажираните и отговорни страни, извършва оценка и анализ на всеки едни новопоявил се риск по време на работа , както и прилага при необходимост всички налични протоколи за недопускане на каквото и да е развитие на всяка критична ситуация по време на работа.

SERVICES

Signup to Newsletter

SkyPicturesBulgaria.com © 2024. All rights reserved.